Kinnitatud hoolekogu heakskiidul 03.03.2011.

Haiba lasteaed Riisikas arenguvestluse läbiviimise kord

Arenguvestluste eesmärgiks on õppekavas sätestatud pädevuste ja lapsevanemate poolsete ootuste seotus lapse tegeliku arenguga.

Arenguvestluse ülesanded on:

 • anda hinnang õppekavas sätestatud kasvatuseesmärkidest tulenevatele pädevustele lapse analüüsi kaudu;
 • leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides, mis võimaldavad kodu ja lasteaia koostöös last paremini arendada;
 • leppida kokku arenguplaan eelolevaks perioodiks;
 • aidata kaasa lapse enesehinnangu tõusule- last märgates ja tunnustades;

Iga õpetaja ootuseks on:

 • laps saavutab õppekavas sätestatud pädevused;
 • lasteaia keskkond toetab lapse arengut;
 • iga lapsevanemaga toimuksid vähemalt üks kord aastas arenguvestlused, mille eesmärgiks oleks vastastikune tagasiside.

Lapsevanematele toeks on:

 • info saamine oma lapse arengu ja käitumise kohta lasteaias
 • lapsest lähtuv arendamine koostöös koduga
 • lapse positsioon rühmas, sõbrad, suhted
 • võimalus rääkida esile kerkinud probleemidest

Arenguvestluse läbiviimise aeg: üks kord aastas: veebruar- märts.

Kui lasteaeda tuleb uus laps, siis toimub vanemaga arenguvestlus 2 kuu jooksul.

Õpetaja vahetumisel kehtivad kõik eelnevad kokkulepped vanemaga kuni järgmise arenguvestluseni.

Õpetaja saadab vanemale eelnevalt lasteaias välja töötatud küsimustiku ning lepib kokku arenguvestluse ajas, kas meili või telefoni teel.

Arenguvestlus toimub eelnevalt registreeritud graafiku alusel metoodika ruumis.

Vestluse rõhuasetus on seatud eelnevalt koostatud küsimustikule ja lapse arengumapi materialidele: lapse tööd, vaatluslehed, küsitlused jne.

Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel toimuvad vajadusel erinevad järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine, kokkulepete korrigeerimine. Vajadusel kaasates nendesse tegevustesse ka teisi õpetajaid, spetsialiste.

Õpetaja dokumenteerib arenguvesltuse aruandena, mille täidab arenguvestluse käigus või vahetult peale seda. Aruanne kinnitatakse lapsevanema ja õpetaja poolt allkirjadega. Lapsevanemale antakse koopia arenguvesltuse aruandest.

Õpetajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu, ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.