KERNU PÕHIKOOLI LASTEAED ”RIISIKAS “ KODUKORD           

 1. Üldsätted

1.1. Haiba lasteaed Riisikas Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest:

  • Koolieelse Lasteasutuse Seadus 
  • Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr. 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ 
  • Lastekaitseseadus 
  • Kernu Põhikooli Haiba lasteaed Riisikas põhimäärus ja õppekava

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel  www.kernukool.ee  ja on lasteaias paberkandjal       tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

2. Lapse saabumine  ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

Lasteaed on avatud 07.00-18.30. Palun tooge laps lasteaeda ja viige ära  õigeaegselt, see tähendab:

  • hiljemalt veerand tundi enne hommikusöögi algust  - hommikusöök kell 9.00
  • erandkorras helistage ja teatage lapse hilisemast tulekust t 55512475
  • tulge lapsele järgi hiljemalt 18.15, et laps jõuaks rahulikult riietuda.

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Palun varuge hommikul koos lapsega lasteaeda tulles piisavalt aega, et saata oma laps rühma. Rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva  (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudame teie last paremini mõista. Kui te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge õpetajaga kontakti võtmata.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.

2.4. Erandiks on valla organiseeritud bussiga lasteaeda saabuvad ja sealt lahkuvad lapsed.Bussiga lasteaias käivate laste vanemad on kohustatud oma lapsed hommikul bussile panema ja õhtul bussi pealt vastu võtma lapsega kokkulepitud kohas.

2.5. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule,

lähtuvalt Lastekaitseseadusest ja Liiklusseadusest.

2.6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 

2.7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast õppejuhti või direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi, kas viiakse laps turvakodusse vms.

2.8. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps ei tule lasteaeda eelneval õhtul enne kella 16.00 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Ka nohu ja köha on haigused. Täide, tingude ja muude parasiitidega lapsi lasteaeda saata ei tohi. Kui lapsel on avastatud parasiidid, siis lasteaial on õigus kutsuda lapsevanem järgi ja laps koju saata.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia õppejuhti või direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel või kokkuleppel õppejuhi või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.9. Lasteaia õppejuht või kooli direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid

3.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.11. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu või mähkmed).

3.12. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud või sokid, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

3.13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

Hea kui lapse riiete valik võimaldab neid lisada ja ära võtta, juhul kui päeva jooksul ilmaolud muutuvad. Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist. (Soovitav labakindad, sõrmikud võib kaasa anda lastele, kes oskavad neid ise kätte panna) Soovitavad on villased või termosokid, mis hoiavad hästi sooja ka siis, kui jalad on märjaks saanud.

3.14. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist ning kadumist, on kohustus need varustada lapse nimega.

3.15. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

Vahetusriided on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi  vahetuspesu, sõimelapsel mähkmed.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

Lapsevanem ei saa nõuda lapse jätmist tuppa, kõik lapsed käivad õues päevakavas ettenähtud  ajavahemikel.

3.17. Liikumistundidesse pange lapsele kaasa spordiriided (t-särk ja lühikesed püksid või pikad dressid, sportlikud jalatsid), et lapsel oleks mugav võimlemistunnis osaleda.  Palun korrastage lapse võimlemisriideid vastavalt vajadusele.

3.18. Pidulike ürituste puhul palun riietada laps pidulikult ja jalga panna sobivad jalanõud. 

 4. Turvalisuse tagamine lasteaias

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,   turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljakuid ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline sisenemine lasteaia territooriumile või ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetajate või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele. Õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni 7 lapse, liitrühmas kuni 9 lapse ja lasteaiarühmas kuni 10 lapse kohta.

4.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. Külast kaugemale õppekäigule minnes võetakse kaasa laste nimekiri.

4.9. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.

4.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.13. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei ole soovitatav kaasa võtta kalleid ja kergeltpurunevaid isiklikke mänguasju.

Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte: “Ma ei ole kade ja luban ka teistel oma

mänguasjadega mängida”. Mänguasjal peab olema tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.

Talveperioodil võib laps kaasa võtta oma kelgu, millel on märgitud lapse nimi. Sügisel ja kevadel lepitakse rühmas kokku jalgrattanädalad, siis saab lasteaeda tuua jalgratta vaid koos kiivriga.

4.15. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat, lasteasutuse õppejuhti või kooli direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.16. Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul

5. Koostöö lapsevanematega

Riisika lasteaia edukus seisneb lapse, lapsevanema ja lasteaia personali koostöös. Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, pidudele, näitustele ja ühistalgutele. Olete teretulnud lapse arenguvestlusele, sest üksnes koostöös saame tagada lapse igakülgse arengu ning hea ettevalmistuse kooliks.

5.1. Toitlustamine

Lasteaias on kolm söögiaega:

hommikusöök kell          9.00 – 9.30

lõuna                           12.00 –  12.30

oode                           15.30 –  16.00

Palun teavitage õpetajat, kui teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline. Lapsevanemal on  lubatud lasteaia menüüs olev toit asendada ainult arsti ettekirjutusest lähtuvalt teise toiduga. Lasteaias kehtib söömiskordadel “kolme ampsu” reegel. Last lasteaias sööma ei sunnita.

5.2. Lasteaia toiduraha ja osalustasu.

Toiduraha ja osalustasu maksmiseks saate meiliaadressile teatise. Toiduraha tasutakse eelneva kuu eest ja osalustasu jooksva kuu eest.

5.3. Sünnipäevad.

Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Sünnipäevalast õnnitleme kaardiga. Sünnipäev on ainuke päev, kus sünnipäevalaps võib kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

5.4. Koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel.

Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, õppejuhi või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõuande saamiseks.

Lapsevanemal on õigus saada infot oma lapse arengu kohta lasteaia logopeedilt ja õpetajatelt. Kõige põhjalikum ülevaade lapse arengust saadakse arenguvestlusel rühma õpetajaga. Kui te pole millegagi rahul, öelge seda asjaosalisele avameelselt.

5.5. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame teie meilile,   riietusruumi  seinal oleval stendil ja lasteaia kodulehel.  Rühmades on tutvumiseks välja pandud nädalakavad, millega on võimalus tutvuda ka “Eliis ´i ” kaudu. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

5.6. Bussiga lasteaias käivate laste vanematega on info vahetamine meili teel, kuid soovitav on vähemalt 2 korda kuus lapsevanemal külastada lasteaeda.

NB! Kui muutub teie kodune aadress, telefoninumber või meiliaadress, siis  teavitage kindlasti sellest rühma õpetajat.

 

Lisa 1.

Lasteaed “Riisikas” on avatud kell 7.00-18.30

telefoninumbrid: õppejuht   5551 2478 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

köök :      5551 2475     

majandus:   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Kuuseriisikas (2-4 a.)  59127949       See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Männiriisikas (5-7 a.)   5551 2476       See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.