1929/30. õppeaasta

Õppetöö algus 30. sept. 1929. a. Õppejõududeks Harju Maavalitsuse har.osak. poolt määratud õpetaja-juhataja R. Bibikov, tunniandjad Otto Kask ja Olga Kask ja määraline õpetaja Marie Haber. Klassikomplekte 3: 1. ja 2. kl. klassijuhataja Olga Kask, 3. ja 4. kl. klassijuhataja Richard Bibikov, 5. ja 6. kl. klassijuhataja Marie Haber. Hoolekogu koosseis: esimees Paul Tooman (lastevanemate esitaja), laekur Johan Hunt (omavalitsuse esitaja), kirjatoimetaja R Bibikov – koolijuhataja, liikmed Joh. Treimann (lastevanemate esitaja) ja Olga Kask – õpetaja, ped.-nõukogus lastevanemate poolt Gustav Limberg. 8. aprillil 1930. a. laste kooliilmumine õppetöö esimestel päevadel sündis visalt. Põhjuseks kehvus. Kehvemad lastevanemad olid lapsi suvel teenima saatnud. Teenistusest vabastamisest tekkiski viivitus. Oli ka juhtumisi, kus lapsed jäid koolist ära riiete, jalanõude ja toidu puudusel. Hoolekogu määras neile küll jalanõud, kuid toitu mitte, sest hoolekogu käsutada antud summad osutusid selleks liiga väikesteks. Hoolekogu pööras mainitud asjaolus Maakoolivalitsuse poole 20. XII 1929. Et aga sealt mingisugust vastust ei saabunud kuni 18. jaan. 1930, siis otsustas hoolekogu Ruila algk. ringkonda kuuluvaid Nelli Betlema, Nikolai Laane, Voldemar Siivarti ja Arved Petofferit nende vanemate palvel üheks aastaks koolikohustusest vabastada. Põhjus – kauge maa ja vanemate äärmine kehvus. Vabastatud õpilased on kohustatud ilmuma 1930. a. sügisel Ruila 4-kl algkooli juurde asutatavasse 5. klassi. Vaesuse tõttu jäid koolist eemale ka Leida Jüri tr. Treimann Haibas ja Larissa Anna tr. Sepp Haibas. Kuni 18. märtsini, mil kooli hoolekogul Harju Maakoolivalitsuse poolt määratud lisatoetusega avanes võimalus neile täielist ülalpidamist riiete, jalanõude ja toidu näol võimaldada. Edasi oli kooli ilmumisel viivitusi ka sel põhjusel, et vanemad olid arvamusel: 5. kl ja 6. kl. algkooli kohustus algab alles 1930. a, nagu see algk. seaduses ette nähtud. 23. mail 1930. a. Koolitööd takistavateks teguriteks osutus aasta kestel rohked puudumised – laialdane kooliringkond, halvad internaadiruumid, porised teed ja detsembris ja jaanuaris levinud leetrihaigus. Leetrihaiguse tõttu oli kool suletud 2.-12. dets. Pääle selle haigestusid jälle need, kes varem seda mitte ei olnud, nii et koolitöö korralikult (puudumisteta) võis jätkuda alles jaanuari keskel. Vahekord kodu ja kooli vahel osutus hääks, mis ilmnes lastevanemate koosolekul 6. oktoobril ning eriti emadepäeval 18. mail. Paljud emad pöörasid nende ridade kirjutaja poole liigutatult, tänades emadepäeva korraldamise ja hää õpetamise eest. Nii pr. Keltjärv: “Ei tahtnud esialgul tullagi. Mõtlesin, et on tants ja trallitamine. Aga ilus oli. Suur tänu, suur tänu, et lapsi ikka hästi õpetate.” 18. mail korraldatud emadepäevast võtsid osa ligi 100 lastevanemat. Kõnelesid praost K. Thomson ja R. Bibikov. Esinesid ka lapsed deklamatsioonidega ja mitmesuguste ettekannetega – laulu- ja laulumängudega. Preili Olga Kask oli viimastega teinud tänuväärt töö. Üldse aitas korraldatud emadepäev kodu ja kooli vahekorra parandamisele tunduvalt kaasa. 1. juunil korraldas ped.-nõukogu koolipeo, mille sissetulek määrati ekskursiooni korraldamiseks. Ekskursioon korraldati marsruudiga: Kohtla-Ontika-Valaste algk.-Rakvere-Tallinn-Riisipere. Osavõtjaid 17 õpilast ja 2 õpetajat – R.Bibikov ja M.Haber. Kestvus 11.-14.juunini. Algkooli lõputunnistus anti välja 6. VI 1930. a: Alice Mardi tr. Kuusk, lõputunnistus nr. 40 Hilda Alberti tr. Kendel, lõ- putunnistus nr. 41 Martha Gustavi tr. Kulderknup, lõputunnistus nr. 42 Hilja Juhani tr Luthverk, lõ- putunnistus nr. 43 Helmi Juhani tr. Sucharov, lõ- putunnistus nr. 44 Linda Jaani tr Üljal, lõputunnistus nr. 45 Bernhard pg Veedam, lõputunnistus nr. 46, seega 7 õpilasele. Juunis registreeriti koolijuhataja k/t. R.Bibikov lahti kui mittemääraline koolijuhataja, samuti õpetaja-tunniandja Olga Kask. Kernu vallavalitsus korraldas 17. juulil koolijuhataja ja ühe õpetaja valimised. Üles andsid: koolijuhataja kohale – endine koolijuhataja k/t ja Rein Jaani pg. Starrkopf; õpetaja kohale – Olga Otto tr Kask, Olga Nigulase tr. Kroon, Alfred Jaani pg Rosenbaum, Hilda Heimann ja Helmine Hansu tr Israel. Hoolekogu esitas Kernu vallavalitsusele ja volikogule valimiseks 4 kandidaati: koolijuhatajaks R.Bibikovi ja Rein Starrkopfi, õpetajaks Olga Kase ja Olga Krooni. Vallavolikogu valis koolijuhatajaks, 12 poolt 4 vastu, endise koolijuh. k/t Richard Aleksandri pg. Bibikovi ja õpetajaks Olga Nigulase tr. Krooni – 10 poolt ja 6 vastu. Valimised kinnitati Harju Maakoolivalitsuse poolt. | Kroonikat sirvis Liis Aasamaa

  1. nov. 1930 a. 1930/31. õppeaasta algas sekeldustega. Esimesel õppepäeval, s.o. 6.oktoobril, ilmus vähe lapsi kooli. Lapsevanem J. Bachmann andis koolijuhatajale teadaande (kümmekonna allkirjaga), et teadaandele allakirjutajad oma lapsi enne kooli ei saada, kui õpetajate koosseis endiseks saab, s.o. R. Bibikov, M. Haber ja Olga Kask. Koolijuhataja saatis teadaande Harju Maakoolivalitsusele ja kutsus kokku lastevanemate koosoleku 12. oktoobriks. Ilmus 50 lastevanemat. Koosolekul selgus, et õpet. O. Krooni vastu isiklikult ei ole kellelgi midagi, kuid ei taheta leppida valimiste korraga. Lõpuks hääletatakse, et selgusele jõuda, kui palju lapsevanemaid pooldaks endist õpet. Olga Kaske ja valitud õpet. Olga Krooni. Tulemused: Olga Kase poolt 35, vastu 11. Olga Krooni poolt 12, vastu 30, erapooletuid 2. Muist lapsevanemaid saatsid uue kaebekirja Maakoolivalitsusele, mille peale viimane kutsus kokku lastevanemate koosoleku 4. novembriks. Koosolekule ilmub koolinõunik H. Summer ja maavalitsus asjur K. Vaht. H. Summer refereeris “Kodu ja kooli vahekorrast”. puudutades ka Kernus valimiste puhul tekkinud olukorda. K. Vaht kuulas üle üksikuid lastevanemaid, kes kahtlesid valimiste seaduslikkuses. Hiljem ilmus kohale kohtu-uurija, kelle ülesandeks oli kindlaks teha lastevanemate poolt üles tõstetud süüdistusi vallavolikogu vastu. Kuulati üle valimistel viibinud isikud. Süü- distus lõpetati, kuna puudusid faktid. 4. nov. lastevanemate koosolekul tõsteti H. Summeri poolt üles ka uue koolimaja ehitamise küsimus. Ta juhtis lapsevanemate tähelepanu sellele, et uue koolimaja ehitamine kipub vallale ülejõu käivaks. Soovitab omalt poolt samme astuda herrastemaja (praeguse koolimaja) ostmiseks. Viimase küsimuse arutamiseks kutsuti Harju Maavalitsuse poolt Kernu valla kodanikkude koosolek kokku 26. novembriks. Ilmus umbes 150 inimest. Maavalitsuse esitajana H. Summer teatab, et Kernu herrastemaja on võimalik osta 1319,26 krooni eest. Muist koosolijaist pooldas herrastemaja ostmist, muist olid selle vastu, põhjendusega, et herrastemaja asub kooliringkonna ühel äärel ja ei vasta koolimaja nõuetele. Hääletusel selgus, et herrastemaja ostmise poolt oli 72, vastu 62. Harju maakoolivalitsuse ettepanekul hoolekogu andis kohtu alla viis lapsevanemat. 18. juunil 1932. a. Kernu vallavolikogu arutades koolinõunik H. Summeri poolt üles tõstetud küsimust, otsustas: herrastemaja mitte osta, vaid asuda uue koolimaja ehitamisele Haibas. Hiljem otsustas Kernu vallavalitsus herrastemaja ikkagi osta ning palus selleks Harju Maavalitsuse kaasabi. Kuid sel korral osutus herrastemaja ostmine juba võimatuks, sest vahepääl oli Põllumajandusministeerium sõlminud A. Permanniga Kernu herrastemaja ostu-müügi lepingu. Kool töötas 1930/31 õppeaastal kolme komplektiga: 1.-2. kl., klassijuhataja M. Haber 3.-4. kl., klassijuhataja O. Kroon 5.-6. kl., klassijuhataja R. Bibikov. Õpilasi 101. Hoolekogu koosseis: esimees Eduard Hunt, lastevanemate esindaja; Juhan Piksarv – lastevanemate esindaja, Eduard Traublum – Kernu v/v esindaja, Richard Bibikov – koolijuhataja, Olga Kroon – kirjatoimetaja. Õppenõukogu koosseis: R. Bibikov – koolijuhataja, M. Haber – õpetaja, O. Kroon – õpetaja, Juhan Kraas – lastevanemate esindaja, Ed. Hunt – hoolekogu esindaja. Koolikohustuse täitmine 1930/31. õppeaastal osutus halvaks, kuna mitmed lapsevanemad oma lapsi üldse kooli ei saatnud. Harju maakoolivalitsuse ettepanekul hoolekogu andis kohtu alla viis lapsevanemat (koolikohustuse mitte täitmise pärast): Jakob Bucht poeg Elmari pärast, Leena Jõermann poeg Voldemari pärast, Villem Petlem tütar Nelly pärast, Juhan Petoffer poeg Arvedi pärast, Tiina Triimann tütar Pauliine pärast. Neli esimest lapsevanemat mõisteti kohtulikult õigeks, kuna puudumised olid tingitud vaesusest, kuid viimane – Tiina Triimann – mõisteti süüdi ning määrati 2 nädalaks aresti. Lapsevanemate kohtu alla andmine äratas lastevanemate hulgas üldist pahameelt. 6. kl kursuse lõpetasid 1930/31. õ-a. 16 õpilast: Arnold Tranberg (cum laude) Alfred Harnak Elmar Nurmland Erich Kulderknup Leida Veske Johannes Pauklin Erich Miilbak Salme Rodes Aleksander Evestus Oskar Kulderknup Rudolf Piksarv Leida Vaiberg Pauliine Pekkar Linda Nipmann Helmi Tamm Osvald Suitslep Koolinõunik Hugo Summer külastas Kernu algkooli 5. oktoobril, 27. nov. ja 8. mail. Kehvemaid õpilasi 1930/31. õppeaastal oli 28, kellele jagati hoolekogu poolt toetust õppeabinõude, riiete, jalanõude, eine ja raha näol 258,64 krooni väärtuses. Õppetöö lõppes 22. mail. | Kroonikaraamatut sirvis Liis Aasamaa