Kernu kooli kroonika kirjutab:

1928/29. õppeaasta õppetöö algus oli määratud 1. okt., ent korratu suve tõttu pikendati maa-algkoolide õppetöö algust sellekohase haridusmin. Ringkirjaga 8. okt. 1928 a.

8. okt. 1928 a. kell 9 hommikul alati õppetööd 3. määralise õppejõuga. Eelmistel kahel õppeaastal olnud määraline õppejõud Helmuth Treuman astus 1. oktoobril väeteenistusse. Harju maavalitsus määras siis puuduva õppejõu kohale Richard Bibikovi. Sel õppeaastal õpilaste üldarv oli 86 õpilast.

I kl. 14 poegl. 9 tütarl.; II kl. 11 poissi 4 tütarl.; III kl. 9 poegl. 4 tütarl.; IV kl. 8 poegl. 9 tütarl.; V kl. 9 tütarl.; VI kl. 5 poegl. 4 tütarl. 3 klassikomplekti moodustati järgmiselt: I-II kl. 38 õpilasega, klassijuh. Otto Kask, III-IV kl. 30 õpil. klassijuh. R.Bibikov, V-VI kl. 18 õpil. klassijuh. M. Haber.

Tunnid jaotati 3 õppejõu vahel ühes lisatundidega: Otto Kask, kui klassijuhataja 24 tundi + 2 lisat. Kokku 26 tundi nädalas, õpetaja R. Bibikov 30 tundi + 2 lisat. Kokku 32 tundi nädalas, õpetaja M. Haber 30 nädala tundi +1 lisatund, kokku 31 tundi.

Eelmiste aastate eeskujul seati sisse jällegi internaat, millest osavõtt oli enam-vähem kindel 30 õpil. Õppetöö algul olid ilmad soojad, olgugi sageli porised vihma tõttu, ent kuni jõuluni oli koolitöö korralik, ent pääle jõuluid, mil muutusid ilmastiku olud, tuli külm ja sageli kange pakane, mis takistas õpilaste korralikku kooliskäimist, eriti veebruarikuu pakase tõttu haigestusid grippi.

Kuna külmad -18 ͦ ja üle -20 ͦR järgi edasi kestsid ja haigestumine levines, suleti kool mõneks päevaks. Nii oli õppetöö katkestatud 15., 16., 17., 18., 19. veebr. kuna 20. veebr. püha palvepäev oli. Pääle nende päevade algas jällegi tervenenud õpilastega koolitöö, kuna osalt veel haiged olid, ei saanud õppetööd endise eduga jätkata. Hiljem haigestus õpetaja R. Bibikov, 14. märtsist kuni 23. märtsini asendas teda Harju maakoolivalitsuse korraldusel Olga Kask. Pääle selle töötati jälle endiselt.

Õpilaste keskel asutati õpetajate algatusel lugemisringid, kus iga ring tellis omale aegkirju jne. Samuti tegutses Karskusring "Edu". Samuti õpetaja R. Bibikovi algatusel kooli kooperatiiv.

Kooliaasta jooksul korraldati 2 õpilaste pidu. I peo sissetulek puhaskasu kooli raamatuk. täiendamiseks ja jõulupuu korraldamiseks, kuna 2. peo tulu kasutati ekskursiooniks, Harjumaa I laulupäevast osavõtuks Tallinna, viimasest võtsid osa 37 õpilast.

Kooli töö lõppes 4. juunil 1929. a. 7. juuni asemel. Haridusministeeriumi ringkirja põhjal. Kernu algkooli 6. kl. kursuse lõpetasid järgmised õpilased: Luthverk Asta, Malberg Leida, Värberg Linda, Vihalem Edgar, Milder Oskar, Miller Valter, Bergson Peeter, Hunt Elmar. Pent Adelaide osutus matemaatikas nõrgaks ning talle saab lõputunnistus väljaantud eelmainitud eksami sooritamisel. Eksami tähtajaks määrati 28. sept. 1929. a. Lõputunnistuse omandas ka Adelaide Pent pääle eksami rahuldavat sooritamist.

5. septembril s.a. andis koolijuhataja Otto Kask, kes juba 33 aastat mainitud algkooli juhatajana töötanud, Harju maakoolivalitsusele palve, maavalitsuse usaldusarsti soovitusel ja nõuandel, et teda pensionile määrataks, missuguse otsuse arstide komisjon 26. sept. 1929. a. kinnitas ja leidis, et õpetaja O. Kask on 75 % tööjõust kaotanud, mistõttu tööle kõlbmatu. Nii sai palve ühes tarviliste andmetega Töö ja Hoolekande ministeeriumi kinnitamiseks saadetud. Maakooli valitsuse otsuse põhjal on Otto Kask vabastatud, arvates 30 sept. s. a. Harjum.k.v. 4. nov. 1929. a. nr 2176.

Otto Kask on sündinud 1870. a. 25. dets Tartumaal Torma kihelk. Võtikvere vallas Lilastvere koolmeistri pojana. 1879. a. astus ta koduse õppimise järele kihelkonnakooli. 1883. a. astus Tartu linna kooli, mille lõpetamise puhul edasi Tartu Õpetajate Seminari, seda lõpetades 1887. a. sai oma isa juure Lilastvere koolmeistrile abiks, kus töötas 9 aastat, kus ta 1896. a. 16 sept. asus Kirna-Kohatu valla samanimelise valla kooli õpetajaks, kus töötas kuni 30. sept. 1929. a. Kokku on Otto Kask koolipõllul töötanud 42 aastat.

Möödunud õppeaastal 4. jaan. 1929. a. teatas maakoolivalitsus oma kirjas nr 27, et Otto Kask, samuti teisi vanemaid õpetajaid on Haridusministeeriumile autasu saamiseks esitatud. Samuti tänab maakoolivalitsus kauaaegse teenistuse eest, soovides ka edaspidiseks töötamiseks jõudu ja tahet.

Harjum.k.v. oma kirjaga 25. okt. 1929. a. nr 57 teatab, et Haridus ja Sotsiaalministeerium olevat autasu asja vastava ettepanekuga hr. Riigivanemale esinenud.

"Lõpetades oma töö, loodan, et nooremad jõud seda energilisemalt edasi viivad, kui mina vana ja väsinud seda suudan. Otto Willem Kask " 29. nov. 1929. a.

30. nov. 1929. a.

Asusin koolijuhatajana k/t ameti kohuste täitmisele 1. oktoobril 1929. a. Harju Maavalitsuse har. os. juh. suusõnalisel korraldusel. Kirjalik korraldus saabus 8. nov. 1929. a. Harju Maakoolivalitsuse kiri 8. XI. 29 nr. 2762.

Olen sündinud Vastseliina vallas Võrumaal Tsolli talu peremehe pojana 25. märtsil 1904. a. Lõpetasin Tallinna tehnikagümnaasiumi 1925. a. ja Võru õpetajate seminari 1926. a. Õpetajana töötanud 3 aastat − 2 esimest aastat Värska 6 kl. algkoolis Petserimaal. R. Bibikov