1926/27 õppeaasta.

Kooliõpilasi üldse 105. I kl.20 õpil.; II kl.20 õpil. III kl.22 õpil. IV kl 20 õpil. V kl. 6 õpil ja VI kl. 17 õpil. Koolitöö algas 4. Okt.1926 a. sügisel ja lõppes kevadel 31 mail 1927 a.

Õpetajad kõik endised pääle Jüri Vanaveski kes lahkus kohalt, tema asemele määrati maakonnavalitsuse poolt Helmuth Treuman, pääle selle määras maakonnavalitsus lisatundidele, mis kogunes arvult 15 tunniandja , Olga Kask´i, nii oli tol õppeaastal 5 õppejõudu.

Ka oli moodustatud 4 klassikomplekti. I-II kl. klassijuhatajaks O.Kask III-V kl. klassijuh. M. Haber IV kl ja klassijuh. H.Treuman. VI kl.klassijuhatajaks A.Mesila.

Sel aastal kannatas kool Kernu vallamaja mahapõlemise tõttu ruumipuuduse all. Möödunud õppeaastal asunikkude poolt vabastatud ruumid, läksid vallavalitsuselekasutatavaiks ruumideks, ühelt poolt, kuna teisel pool elas, kelle tarvitada hulk ruume, tube seisid kasutamata. Koolil puudus õpilaste köök ja söögituba, kuna asunik Madis Liiv kooli kõrval asuvaist ruunist kööki ega söögituba ei annud, vaid teisest tiivast, kuhu lapsed olid sunnitud läbi lume käima; viimane asjaolu tekitas ka lastevanemates nurinat, ent polnud parata,

Samal aastal tekkis rahva seas lahkarvanusi. Ühed, kes pooldasid mõisa ostmist kooli ning vallamajaks, teised, kes toonitasid uue vallamaja ehitamist, põhjendades, et mõisa remont ületada nende kahe maja ehitamiskulud. Härrastemaja arvati mõnelt poolt ka vanaks., kokkuvarisevaks majaks. Ka maavalitsus omalt poolt pooldas härrastemaja ostmise mõtet, selleks tulid maavalitsusest kohale insener arhitekt Treuman ja koolinõunik H.Summer, et selgusele jõudabmaja väärtuses ja vastupidavuses ning teine, et selgitada rahvale härrastemaja ostmise tulu, lihtsalt teha propagandat härrastemaja omandamiseks, ent polnud tagajärgi.

1927 a. kevadel algas vana vallamaja põlenud varemetele uue ehitamine. Kuna koolimaja jäi ikkagi sinna rahva poolt siunatud härrastemajja. Muide läks koolitöö kaunis rahulikult ja edukalt.

Sellel õppeaastal möllas ülemaa kõigis koolides sarlaki taud. Kernu algkool oli puutumata taudist kuni aprilli kuu algul, mõni päev eel lihavõtte pühade vaheaega sulges Hageru jsk arst dr. Mattei 8. april. kuni pääle pühi, koolivaheaja möödumiseni 21. april. kooli.

Pääle vaheaja ilmusid kõik õpetajad jällegi koolitööle, kadunuks jäi Aliide Mesila, kes ei ilmunud ka järgmisel töö päeval kohale, kuna kolmandal päeval juhuslikult kuulsime, et viibivat Tallinnas nakkushaiguste haigemajas sarlakis haigena. Sai säält järele päritud ja ka ühtlasi maavalitsuselt asetäitjat õpetajat palutud.Ka eeljõulud oli A. Mesila haige ja määrati arsti poolt 2.nädalaks puhkusele, siis asetas teda tunniandja Kask ja ka teised õpetajad, ent maakonnavalitsus kelle korraldusel sarnane asetamine sündis ei hinnanud seda vaeva milgi kombel.

Umbes 24.aprillil tuli kohale maavalitsuse tagavara õpetaja Martin Ludvig ning töö kestis, kuni tuli uus taudi puhang. 5.mail suleti jällegi kool jsk arsti korraldusel kuni 13 maini. Kooliruumid puhastati ja desinfitseeriti uuesti.

Koolitöö algas 23 .mail uue hooga, 25.mail ilmus ka õpetaja Mesila jällegi kohale tervena. M.Ludvig lahkus.

Õpetajate vahekord juhatajaga oli kena, energiline oli H.Treuman koolis korra loomisel, ei kordunud enam eelmise kooliaasta mööbli jne lõhkumised. Vähe halb oli teiste õpetajate, ennem kohal viibinud õpetajate suhtumine tunniandjale, püüti avaldada viimasele vaenulikkust ning arvati üldse tunniandja koha pääle määramist maavalitsuse poolt "onupoja"poliitikaks.

Lõpetasid kevadel IV klassi kursuse järgmised õpilased- Pauliine Jenk, Leida Marie Malberg,Voldemar Milder, Valter Ferdinand Metsküla, Asta Johanna Luthverk, Herbert Heinrich Nurmland, Elmar Johannes Hunt, Arnold Aleksander Teek, Valter Miller, Adolf Heinrich Leomar, Alfred Johannes Suitslep, Helmi Aliise Gengelbach, Salme Gutman.

VI kl.kursuse lõpetasid-

Olga Johanson, Siegfried Georg Kuhli, Alfred Adolf Välja, Liibov Vekman, Anna Liiv, Aleksander Treiberg, Meeta Malberg, Ernst Leonhard Poverus, Jaan Kõpper, Hilda Hermiine Auman, Olga Veneida Kraam, Alfred Heinrich Pootsman, Paul Kraam, Ervin Rudolf Reintam, Arnold Klaas, Pauliine Tikenberg, Johannes Sooman.

Koolinõunik käis 3 korda õppeaasta kestel. Koolipidusid kaks, ekskursioone polnud haiguste tõttu.

1929 I 23

1927/28 õppeaastal algas koolitöö 1927.a. 3.okt. Tööd jätkati kolme määralise õppejõuga ja ühe tunniandjaga. Üks määraline õpetaja Aliide Mesila lastearvu kahanemise ja sellega kaasaskäiva klassikomplekti koondumisega maavalitsuse sellekohase korralduse tõttu lahkus kohalt.

Õpilaste üldarv 90. I kl.12 poissi ja 10 tütarl. II kl. 7 poissi ja 3 tütarl. III kl. 10 poissi ja 10 tütarl. IV kl. 5 poissi ja 15 tütarl. V kl. 7 poissi ja 5 tütarl. VI kl 4 poissi ja 2 tütarl.

3 klassikomplekti moodustati järgmiselt :

I-II kl. juhatajaks O.Kask kokku 32 õpil. III-VI kl.-juhatajaks Helmuth Treuman 26.õpil. kompl. IV-V kl.-juhatajaks M.Haber 32 õpilasega kompl. Tunnid jaotati nelja õppejõu vahel: Otto Kask 22 tundi, M.Haber 28 tundi ja H.Treuman 28 tundi ja A.Kask lisatunnid arvult 10.

Õppeaasta möödus korralikkus töös ühegi koolitööd segava takistuseta. Samuti tekkis jällegi arusaamatus õpetaja Haberi ja koolijuhataja vahel, ühe õpilase koolis toimepandud varguste-seeria lahendamise puhul, kus koolijuhataja olevat õpetaja H autoriteeti püüdnud lapsevanema juuresolekul kõigutada.

Võiks vast märkida veel üht koolisse puutuvat asjaolu. Harjumaa pea kõik valla volikogud otsustasid jaatavalt maakooli valitsuse poolt soovitatud V ja VI k. sundsuslikuks muutmist, ent ainult Kernu vald tegi eitava otsuse, loobus sellest. Õppeaasta jooksul korraldati 2 koolipidu. Jõulupuu, kevadel ekskursioon Viljandi kaudu Pärnu. Koolinõunik käis 2 korda kooli revideerimas. Koolitöö lõppes kevadel 25 mail 1928.

IV klassi kursuse lõpetasid: Elmar Gengelbach, Oskar Simovart, Aliide Kraas, Linda Uljata, Helene Kraas, Hilda Kendel, Martha Kulderknup, Aliis Kuusk, Hilja Luthverk, Paul Miller, Voldemar Nurmland, Helene Pekkar, Rudolf Pootsman, Linda Piksarv, Helmi Nipman, Helmi Suharov, kuna Linda Kõpperil ja Helmi Preibergil ja Helmi Tammel jäid järeleksamid, mille tüttu ei omandatud lõputunnistusi.

VI klassi lõpetasid: Linda Anette Bucht, Helmi Reintam, Johannes Voldemar Puhm, Rudolf Teinberg(Teinbeck), Arnold Lüllman, Leonhard Johannes Lindvers.

Õpilastel oli omal algatusel neli lugemisringi, tellides iga üksik ring omal kulul eri aegkirja, mida hiljem teise ringiga vahetati nii endile lugemismaterjaali soetades, sest kooli kogu on väike. Samuti andsid õpilased ise aegkirja "Kuma" välja, illustreerituna sisaldades õpilaste oma töid jutte ja luuletusi, nalju- samuti igasuguseid mõistatusi jne.

Kroonikat sirvis Liis Aasamaa (Kui eelpool olevatest nimedest on mõni kogemata valesti kirjutatud, palun võtke ühendust).