Kernu Põhikooli missioon
Pakume igale õpilasele õigust õppida, arendada iseennast, aidata kaasa tema saamisele isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast. Luua õpilastele tingimused konkurentsivõimelise põhihariduse omandamiseks ja toetada õpilaste arengut elus toimetulekuks.
Kernu Põhikooli visioon
Kernu Põhikool on kogukonna arengut ja iga õpilase individuaalset arengut toetav lapsesõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.
Kernu Põhikooli põhiväärtused
Koostöö. Ühiselt eesmärke püstitades ja koostöös tagame kooli arengu.
Positiivsus. Positiivse suhtumise ja usuga oma võimekusse garanteerime arengu.
Areng ja avatus uuendustele. Oleme motiveeritud ennast arendama luues valmisoleku elukestvaks õppeks. Toetame iga õpilase arengut läbi hoolivuse, märkamise ja tagasiside andmise.

Kooli hümn

Eleen Lande/Monica Arme

Meie kool on pisut väike,
tihti paistab ta kohal päike.
Kooli nimi Kernu kool,
üks osa sellest väga noor.
Seal lapsi väga vähe,
neil kõik jääb hästi pähe.
Ja nagu sest veel vähe,
neil kõigil hääl on kähe.
Seal õpetaja õpetab
ja kell kõik ruttu lõpetab,
kuid kui tüütab ära kõik see,
siis kodu poole viib metsatee.

KERNULOGOKooli sümboolika

Üheks kooli sümboliks on kindlasti Pärnu maantee ääres (tänaseks paraku kuivanud) keerdus kadakas. Kadakat on kasutatud ka kooli logo loomisel.